Recommend
Share
Tagged in

En  visuell identitet och kommunikativ idé för att marknadsföra Öland

Bakgrund
2012 genomfördes en bred process på Öland som involverade näringsliv, politiker och engagerade medborgare. Över 100 aktörer arbetade hängivet under ett helt år. Resultatet blev en gemensam färdplan för Öland som samlad turistdestination. En strategi som ska fördubbla turismintäkterna till 2020. I Ölands turismstrategi 2012-2020 återkommer en vilja att kommunicera ”det äkta Öland” som avser Ölands unika natur- och kulturresurser.
Vårt uppdrag
Hösten 2012 genomfördes en byråupphandling där valet föll på LevelSeven att ta fram en ny visuell identitet för Öland som skulle bygga på den strategi som tagits fram. I uppdraget ingick även att ta fram en kommunikativ idé för att marknadsföra Öland.
Lösning

På Öland är kalkberggrunden den viktigaste orsaken till att ön i så många avseenden skiljer sig från resten av landet. Berggrunden på Öland består av sedimentära (lagrade) bergarter. På en urbergsplatå har sandsten, lerskiffer och kalksten lagrats.

Vi lät därför kalkstenen bli det genomgående temat i den visuella identiteten. Logotypen formgavs som en visuell bild av den lagrade berggrunden med det översta lagret öppet för det som händer på Öland idag. På toppen sitter också Ölands landskapsdjur, Näktergalen, som också fungerar som ett språkrör för Öland och kan förekomma som ett eget grafiskt element. Vi formulerade också positionen ”I grunden annorlunda”. Med den vill vi kunna klargöra vad som skiljer Öland från andra destinationer och fokusera på att inarbeta historien om Öland som en egen värld, med eget ursprung och helt egna förutsättningar. ”Det äkta Öland” återfinns även i andra delar av den visuella identiteten. Det handskrivna typsnittet Populaire ger en genuin känsla.  Den dokumentära stilen med genuina bilder och texter som inte känns konstruerade samt de kantiga bildramarna som också för tankarna till kalkstenen.  
Kund
Ölands turistråd